Vyhledávání
Naše nabídka
Přihlášení zákazníka
Jméno
Heslo

 
tel. Praha : +420 283 870 136
tel. Ostrava: +420 596 781 718
tel. Liberec : +420 485 113 070
 
IČO 25253948
 
Firma BG Technik cs, a.s.,
se sídlem U Závodiště 8/251, Praha 5, je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7742.

  
Stroje HONDA jsou technickým zbožím vyžadujícím řádný předprodejní servis a proto smí být prodávány výhradně autorizovanou prodejnou, formou předání stroje zákazníkovi společně s jeho zaškolením.
Podrobnosti o objednávkách, zejména náhradních dílů a příslušenství, najdete v sekci obchodních podmínek.Tipy a doporučení :
Kalendář Akcí VARI
SOLO provzdušňovač, vertikutátor 518

Úvod » PŮJČOVNA » Ostrava » SOLO provzdušňovač, vertikutátor 518
SOLO provzdušňovač, vertikutátor 518
Výrobce: SOLO Otevřít odkaz na výrobce v novém okně
Výrobní kód: C18003
Záruka: 60 měsíců
Dostupnost: na dotaz Zobrazit formulář pro zaslání dotazu
vertikutátor motorový, Honda 4,0 HP, záběr 40 cm, hloubka záběru 0-25 mm, hmotnost 30 kg
Kontakt: 

BG Technik cs, a.s.
Honda Power Equipment
Výstavní 123/11
Ostrava-Vítkovice
703 00

tel +420 596 781 718
fax +420 596 781 720
mobil +420 602 457 141
IČO25253948
GPS 49°48'28.886"N 18°16'28.065"E
ostrava@hondastroje.cz


Půjčovné: 650,-Kč/den s DPH.  V případě delší doby zapůjčení individuální cena dohodou.
Vratná záloha na zapůjčený stroj nebo zařízení: 8.000,-Kč 
                                                                                                    

Obchodní podmínky


 

Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, společnost BG Technik CS, a.s. na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.


Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení dodacího listu ze strany nájemce.


Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran. 


Podmínky zapůjčení


Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.


Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.


Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:


- doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;


- zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;


- zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-emailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.


Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.


Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele.


Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:


- úhradě nájemného v hotovosti;


- náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;


- úhradě poplatků z prodlení.


Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.


Povinnosti nájemce


Nájemce se zavazuje:


- seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny, veškeré návody jsou k dispozici rovněž na www.hondastroje.cz, www.vari.cz


- přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele


- předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením


- hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek


- svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným


- provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce


- umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy


- chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem


- uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození i jiným způsobem než při běžném provozu


- odcizení, ztrátu, úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci,  vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany nájemce pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení pronajímateli. V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi  pronajímatele (adresa, telefon, e-mail),  vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného.


Nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu.


- neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele


- předat kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému otřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých).


V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání.


- při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.Povinnosti nájemce u speciálních strojů (zařízení)


Nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu stanoviště(místo) nasazení stroje(zařízení).Přemisťování stroje(zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km je povinen nájemce pronajímateli oznámit formou zaslání SMS na tel. +420602457141. Přemístění stroje (zařízení) mimo území ČR je možné pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji (zařízení), bude toto považováno za zcizení a bude přivolána Policie ČR, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje (zařízení) hradí nájemce v plné výši.


Nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka,který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením).Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav stroje (zařízení), přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělit pronajímateli.


Nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér.V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí v náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.Závěrečná ustanovení


Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.Rozhodčí doložka


Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.


Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!