Vyhledávání
Naše nabídka
Přihlášení zákazníka
Jméno
Heslo

 
tel. Praha : +420 283 870 136
tel. Ostrava: +420 596 781 718
tel. Liberec : +420 485 113 070
 
IČO 25253948
 
Firma BG Technik cs, a.s.,
se sídlem U Závodiště 8/251, Praha 5, je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7742.

  
Stroje HONDA jsou technickým zbožím vyžadujícím řádný předprodejní servis a proto smí být prodávány výhradně autorizovanou prodejnou, formou předání stroje zákazníkovi společně s jeho zaškolením.
Podrobnosti o objednávkách, zejména náhradních dílů a příslušenství, najdete v sekci obchodních podmínek.Tipy a doporučení :
Kalendář Akcí VARI
SELVO S4400i

Úvod » PŮJČOVNA » Praha » SELVO S4400i
SELVO S4400i
Výrobce: SELVO
Výrobní kód: C040
Záruka: 60 měsíců
Dostupnost: skladem

Půjčovné 600,-Kč cena za každých započatých 24h

Čtyřkolový elektrický invalidní vozík klasického typu. Pomocí joystiku na ovládacím panelu umístěném na loketní opěrce volíte rychlost a směr pojezdu.Tento model nabídne velice  snadnou možnost nasedání, naopak složení je shodné jako u klasických invalidních mechanických vozíků uchopením sedáku uprostřed a jeho zvednutím. Dobíjení je řešeno běžnou 230V nabíječkou, která je součástí balení. Technické parametry jsou uvedeny níže.kauce
5000,-
kontakt: 606756599
 
Detail výrobku zde.
Obchodní podmínky
 
Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, společnost BG Technik CS,a.s. na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení dodacího listu ze strany nájemce.

Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran. 

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.

Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:

doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;

zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;

zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele.

Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:

úhradě nájemného v hotovosti;

náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;

úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

 

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny, veškeré návody jsou k dispozici rovněž na www.hondastroje.cz, www.vari.cz

přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele

předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením

hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek

svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným

provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce

umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy

chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením. V případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem

uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození i jiným způsobem než při běžném provozu

odcizení, ztrátu, úmyslné poškození předmětu nájmu neprodleně nahlásit na místním oddělení Policie ČR a ihned informovat pronajímatele o vzniklé skutečnosti a zaslat mu do 3 kalendářních dnů písemné vyrozumění Policie ČR k dané situaci, vyrozumění musí obsahovat číslo jednací policejního spisu, pokud k oznámení těchto skutečností nebude doručeno ze strany nájemce pronajímateli do 3 kalendářních dnů od vzniku předmětných skutečností, pronajímatel si vyhrazuje právo na účtování nájemného až do doby doručení takového oznámení pronajímateli. V případě, že nájemce skutečnost odcizení/ztráty pronajímateli prokazatelně neoznámí anebo jej pronajímatel nebude schopen opakovaně zastihnout na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa,telefon,e-mail), vyhrazuje si pronajímatel právo na uložení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného.

nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 25% z pořizovací ceny předmětu nájmu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu

neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu pronajímatele

předat kompletní předmět nájmu a jeho příslušenství v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých)

v případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě jejího uložení nebo užívání

při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí

 

Povinnosti nájemce u speciálních strojů (zařízení)

nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu stanoviště(místo) nasazení stroje(zařízení).Přemisťování stroje(zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km je povinen nájemce pronajímateli oznámit formou zaslání SMS na tel. 602 2323 746.Přemístění stroje(zařízení) mimo území ČR je možné pouze s písemným souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji(zařízení),bude toto považováno za zcizení a bude přivolána Policie ČR,popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje(zařízení)hradí nájemce v plné výši

nájemce je povinen uvést do smlouvy o nájmu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka,který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením).Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav stroje (zařízení),přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělit pronajímateli

nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér.V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí v náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

 

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.

 

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny jejich spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!