Vyhledávání
Naše nabídka
Přihlášení zákazníka
Jméno
Heslo

 
tel. Praha : +420 283 870 136
tel. Ostrava: +420 596 781 718
tel. Liberec : +420 485 113 070
 
IČO 25253948
 
Firma BG Technik cs, a.s.,
se sídlem U Závodiště 8/251, Praha 5, je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7742.

  
Stroje HONDA jsou technickým zbožím vyžadujícím řádný předprodejní servis a proto smí být prodávány výhradně autorizovanou prodejnou, formou předání stroje zákazníkovi společně s jeho zaškolením.
Podrobnosti o objednávkách, zejména náhradních dílů a příslušenství, najdete v sekci obchodních podmínek.Tipy a doporučení :
Kalendář Akcí VARI
Honda HRG 465 SDE

Úvod » PŮJČOVNA » Ostrava » Honda HRG 465 SDE
Honda HRG 465 SDE
Výrobce: Honda
Výrobní kód: C18014
Záruka: 60 měsíců
Dostupnost: na dotaz Zobrazit formulář pro zaslání dotazu
Pojezdová zahradní sekačka se záběrem 46 cm a motorem Honda GCV 135.

Video:


Kontakt: 

BG Technik cs, a.s.
Honda Power Equipment
Výstavní 123/11
Ostrava-Vítkovice
703 00

tel +420 596 781 718
fax +420 596 781 720
mobil +420 602 457 141
IČO25253948
GPS 49°48'28.886"N 18°16'28.065"E
ostrava@hondastroje.cz


Půjčovné: 495,-Kč/den s DPH.  V případě delší doby zapůjčení individuální cena dohodou.
Vratná záloha na zapůjčený stroj nebo zařízení: 5.000,-Kč 
Obchodní podmínky

 
Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele, společnost BG Technik CS,a.s. na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele a potvrzení dodacího listu ze strany nájemce.

Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování nářadí a strojů z půjčovny pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran. 

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou.

Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) se smluvní strany dohodly, že v takovém případě se doba trvání nájemní smlouvy mění na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran je oprávněná kdykoliv smlouvu o nájmu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Smlouva o nájmu končí dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za výpověď ze strany nájemce se považuje i vrácení předmětu nájmu pronajímateli.

Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu a provést řádnou úhradu vyčíslené částky za půjčení a prodej spotřebního materiálu pronajímateli nejpozději následující den po doručení výpovědi. Výpověď se považuje za řádně předanou nebo doručenou, pokud bude:

doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bude doručena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu nebo na adresu dodatečně písemně oznámenou příjemcem odesílateli;

zaslána pomocí faxového přístroje, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z faxového přístroje odesílatele, a odesílatel bude mít potvrzení, že úplná faxová zpráva byla odeslána na faxové číslo příjemce uvedené ve smlouvě o nájmu;

zaslána pomocí sítě Internet, a to ve chvíli, kdy bude odeslána z e-mailové adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na e-mailovou adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o nájmu; neobdržel-li odesílatel potvrzení, považuje se zpráva za doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce.

Písemná forma výpovědi je zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty nebo faxového přístroje.

Při převzetí předmětu nájmu složí nájemce peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele.

Po vrácení předmětu nájmu pronajimateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti:

úhradě nájemného v hotovosti;

náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu;

úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho provozovny, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu.

 

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k užití předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od obsluhy půjčovny, veškeré návody jsou k dispozici rovněž na www.hondastroje.cz, www.vari.cz

přísně dbát pokynů a doporučení pronajímatele

předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením

hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek

svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným

provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání dle doporučení výrobce

umožnit pracovníkům pronajímatele na jejich vyžádání přístup ke každému předmětu nájmu za účelem provedení kontroly provozních podmínek zapůjčených věcí, případně provedení servisní prohlídky nebo opravy

Nenalezli jste potřebné informace? Zeptejte se nás!